directions_run

ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้าในระบบเกษตรปลอดภัย
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0013
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 40 1,200,000.00 3 1,200,000.00
23 ต.ค. 65 การผลิตเห็ด 40 500,000.00 1,200,000.00
23 ต.ค. 65 การค้าและการลงทุนธุรกิจเห็ด 0 500,000.00 0.00
23 ต.ค. 65 การผลิตเห็ดในระบบเกษตรปลอด 0 200,000.00 0.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 11:51 น.