stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FD62/0022
ปีงบประมาณ 2562
วันที่อนุมัติ 8 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 12:59 น.