directions_run

การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0089
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ปฐมนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
28 พ.ค. 65 แนะนำหลักสูตร ชี้แจงแผนการเรียน การวัดผลการเรียน 40 0.00 -
2 อบรมและปฏิบัติงาน โมดูล 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
4 มิ.ย. 65 เรียนรู้เรื่อง introduction to Data Science & 40 0.00 -
3 อบรมและปฏิบัติงาน โมดูล 2 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 กิจกรรมเสริมทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 0.00 0 0.00
20 ส.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติ Design Thinking 40 0.00 -
27 ส.ค. 65 เสวนา Data Forum 40 0.00 -
5 อบรมและปฎิบัติงาน โมดูล 3 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
6 นำเสนอผลปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 0 0.00
1 ต.ค. 65 นำเสนอผลการปฏิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ 40 0.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 23:00 น.