directions_run

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) (หลักสูตร Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Degree
รหัสโครงการ FD62/0019
ปีงบประมาณ 2562
วันที่อนุมัติ 8 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 14:20 น.