stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN62/0016
ปีงบประมาณ 2562
วันที่อนุมัติ 13 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 7,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2564
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 380 20,775,000.00 3 20,775,000.00
19 ส.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 120 7,200,000.00 7,200,000.00
19 ส.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 125 7,500,000.00 7,500,000.00
7 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพผุ้สูงอายุ 135 6,075,000.00 6,075,000.00

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคคทฤษฎี -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคฝึกปฏิบัติ -นิเทศติดตามและประเมินผล

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 15:39 น.