directions_run

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization) (หลักสูตร Non-Degree)