directions_run

การสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิทัล (Content Creation and Digital Marketing) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิทัล (Content Creation and Digital Marketing)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0132
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 17:44 น.