directions_run

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FD65/0001
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 7 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 10:19 น.