stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Degree
รหัสโครงการ FD62/0034
ปีงบประมาณ 2562
วันที่อนุมัติ 1 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 14:20 น.