ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน1 ธันวาคม 2566
1
ธันวาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การลงพื้นที่ที่ตั้งลานกางเต็นท์ผู้เรียน ณ จังหวัดเพชรบุรี

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นางลักขณา แสงทอง พื้นที่กางเต็นท์ ห้วยโสกคอฟฟี่แค้มป์ จังหวัดเพชรบุรี