ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน1 ธันวาคม 2566
1
ธันวาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ผศ.ดร. ไพริน เวชธัญญะกุล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การให้คำแนะนำในกางวางแผนภูมิทัศน์การตั้งลานกางเต็นท์ผู้เรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลานกางเต็นท์ของคุณจิตติมา นิลสมัย ณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี