directions_run

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (หลักสูตร Non-Degree)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ส.ค. 66 วัสดุในการจัดเตรียมการทำโครงการก่อนจะเริ่มเขียนโครงการ 0 3,779.00 -
18 ส.ค. 66 การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 40 20,600.00 -
19 ส.ค. 66 1.การออกแบบแบรนด์สินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี 2. การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3. สรุปการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 40 25,660.00 -
20 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปูกะตอย - ฐานปฏิบัติการเตรียมเครื่องแกงสำหรับทำน้ำพริกปูกะตอย - ฐานปฏิบัติการเตรียมทอดส่วนผสมของน้ำพริกปูกะตอย - ฐานปฏิบัติการผัดน้ำพริกปูกะตอย 40 32,925.00 -
21 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ลูกประคบษีสุข - ฐานปฏิบัติการเตรียมเครื่องสมุนไพรโดยการบด - ฐานปฏิบัติการผสมสมุนไพรชนิดต่างๆ ตามสูตรลูกประคบษีสุข - ฐานปฏิบัติการมัดสมุนไพรลูกประคบษีสุข - ฐานปฏิบัติการการนวดด้วยสมุนไพรลูกประคบษีสุข 40 30,744.00 -
22 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ซอสมังคุด - ฐานปฏิบัติการเตรียมและปั่นเครื่องปรุงซอสมังคุด - ฐานปฏิบัติการเคี่ยวซอสมังคุด - ฐานปฏิบัติการการบรรจุซอสมังคุดใส่ขวด 40 25,688.00 -
23 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ซีเรียลชีสลูกจากคาราเมล - ฐานปฏิบัติการเตรียมคาราเมลจากน้ำตาลและน้ำตาลปี๊บ - ฐานปฏิบัติการผสมผสมซีเรียล ลูกจาก ลูกเกต และซอสคาราเมล - ฐานปฏิบัติการตกแต่งหน้าแผ่นชีสและอบ 40 27,600.00 -
24 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้รสมังคุด - ฐานปฏิบัติการเตรียมดองพริกและกระเทียมในน้ำส้มสายชูและปั่นเครื่องปรุง - ฐานปฏิบัติการการเคี่ยวน้ำจิ้มสุกี้รสมังคุด - ฐานปฏิบัติการการบรรจุน้ำจิ้มสุกี้รสมังคุดลงขวด 40 25,832.00 -
25 ส.ค. 66 1.การเล่าเรื่องให้แบรนด์น่าจดจำ (Storytelling) และการเขียนโมเดลธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 2.กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจให้ถูกจุด 40 27,200.00 -
26 ส.ค. 66 ความรู้ด้านสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ และเครื่องหมายการค้าสำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 40 31,990.00 -
27 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ฮอร์โมนไข่ใช้ในการทำสวนผลไม้ - ฐานปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบตามสูตรในการทำฮอร์โมนไข่ - ฐานปฏิบัติการผสมฮอร์โมนไข่ 40 24,584.00 -
28 ส.ค. 66 กระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ฐานปฏิบัติการหุงข้าวและตักข้าวใส่ถุง - ฐานปฏิบัติการหยอดหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา - ฐานปฏิบัติการเจาะรูและนำถุงข้าวมาตากในลักษณะแบนราบ 40 25,784.00 -
29 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บไส้หมูชะมวง - ฐานปฏิบัติการเตรียมแป้งกะหรี่ปั๊บ - ฐานปฏิบัติการเตรียมไส้หมูชะมวง - ฐานปฏิบัติการห่อและทอดกะหรี่ปั๊บ 40 27,632.00 -
30 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์กุ้งหีบ - ฐานปฏิบัติการเตรียมกุ้งให้พร้อมสำหรับการทำกุ้งหีบ - ฐานปฏิบัติการทอดกุ้ง - ฐานปฏิบัติการผัดกุ้งกับน้ำตาล 40 25,960.00 -
31 ส.ค. 66 กระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผามังคุด - ฐานปฏิบัติการคั่ววัตถุดิบในการทำน้ำพริกเผามังคุด - ฐานปฏิบัติการปั่นวัตถุดิบในการทำน้ำพริกเผามังคุด - ฐานปฏิบัติการผัดน้ำพริกเผามังคุด 40 27,488.00 -
1 ก.ย. 66 การดำเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ประสบความสำเร็จ 40 21,800.00 -
2 ก.ย. 66 การถอดบทเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตจากวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการทั้ง ๖ แห่งที่มีการฝึกอบรม และ การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต และการอภิปรายเพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 40 35,330.00 -
3 ก.ย. 66 ข้อเสนอในการทำโครงงานในแต่ละกลุ่ม โดยแยกตามวิสาหกิจชุมชน 40 24,440.00 -
4 - 18 ก.ย. 66 แยกกลุ่มผู้อบรม เข้าปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 201,300.00 -
6 ก.ย. 66 1.กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานโครงการและการประชุม 2.สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 0 15,450.00 -
7 ก.ย. 66 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาแบบแห้ง 40 5,400.00 -
10 ก.ย. 66 การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำโครงงาน 40 26,240.00 -
12 ก.ย. 66 กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บและกรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุ้งหีบ 40 14,944.00 -
13 ก.ย. 66 โ1.เทคนิคเขียนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2.ทักษะการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ 0 15,450.00 -
19 ก.ย. 66 การนำเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ 40 54,180.00 -
20 - 21 ก.ย. 66 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและจำลองกระบวนการผลิต ระดับพื้นฐาน 40 402,000.00 -
รวม 920 1,200,000.00 0 0.00