directions_run

Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0039
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 11 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66
1 กลุ่ม1(15 ส.ค. 2565-15 ส.ค. 2565) 0.00            
รวม 0.00
1 กลุ่ม1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 21:05 น.