directions_run

เกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0022
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ละติจูด-ลองจิจูด 18.104372,98.368316place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 64พ.ย. 64ธ.ค. 64ม.ค. 65ก.พ. 65มี.ค. 65เม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65
1 การประชุม(1 ต.ค. 2564-31 ม.ค. 2565) 12,000.00                        
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ(1 ธ.ค. 2564-31 ม.ค. 2565) 158,400.00                        
3 ปฏิบัติการ Smart Farm ภาคสนาม(1 ธ.ค. 2564-31 มี.ค. 2565) 999,600.00                        
4 ระบบเอกสาร(1 ธ.ค. 2564-31 ม.ค. 2565) 30,000.00                        
รวม 1,200,000.00
1 การประชุม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 43 12,000.00 0 0.00
1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ประชุมเพื่อวางแผนและกำกับติดตามงาน (10 คน x 5 ครั้ง x 240 บาท) 43 12,000.00 -
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 559 158,400.00 0 0.00
1 - 2 ต.ค. 64 การเกษตรเบื้องต้น (15 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 18,000.00 -
8 - 9 ต.ค. 64 ภูมิสารสนเทศ (15 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 18,000.00 -
15 - 16 ต.ค. 64 โลจิสติกส์ (9 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 10,800.00 -
22 - 23 ต.ค. 64 การประกอบการและการตลาดดิจิทัล (15 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 18,000.00 -
29 - 30 ต.ค. 64 การเงินและการบัญชี (9 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 10,800.00 -
5 - 6 พ.ย. 64 นวัตกร (12 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 14,400.00 -
12 - 13 พ.ย. 64 ไฟฟ้าเบื้องต้น (3 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 3,600.00 -
19 - 20 พ.ย. 64 พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร์รี่ (3 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 3,600.00 -
26 - 27 พ.ย. 64 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ทางการเกษตร (15 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 18,000.00 -
10 - 11 ธ.ค. 64 ระบบสมองกลในการควบคุมอัตโนมัติ (15 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 18,000.00 -
17 - 18 ธ.ค. 64 ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายระหว่างระบบสมองกลและอุปกรณ์ตรวจวัด (9 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 10,800.00 -
24 ธ.ค. 64 การประมวลผลข้อมูลในระบบ Cloud (3 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 3,600.00 -
24 - 25 ธ.ค. 64 การสร้าง Dashboard แสดงผลข้อมูล และควบคุมการทำงาน (9 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 43 10,800.00 -
3 ปฏิบัติการ Smart Farm ภาคสนาม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 999,600.00 0 0.00
1 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ติดตั้งวางระบบชุด KIT ติดตั้งในพื้นที่เป้าหมายของผู้เข้าร่วม ได้แก่ อ.ฮอด และอ.จอมทอง 40 180,000.00 -
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 จัดฝึกอบรม สถานที่ เดินทาง ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรรับเชิญ ค่าผู้ช่วยวิทยากร และการติดตั้ง Smart Farm บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการประกอบธุรกิจทางการเกษตร และโรงเรือนสาธิตครบระบบ (183 ชั่วโมง x 1,200 บาท) 40 219,600.00 -
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 onsite แบบเข้มข้นในสถานประกอบการต่างๆ (ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าวัสดุใช้สอยจำเป็นหน้างาน ค่าดำเนินงานจัดทำอุปกรณ์ต้นแบบสมาร์ทฟาร์มแปลงสาธิต) จำนวน 40 ราย x 5,000 บาท 40 200,000.00 -
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ชุด Kit เพื่อการเรียนการสอนและการติดตั้งในพื้นที่จริง Smart Farm ในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย Solar Cell แบตเตอร์รี่ ชุด Kit อุปกรณ์ตรวจวัด ชุดสมองกล อุปกรณ์ วัสดุทางการเกษตร จำนวน 40 ชุด x 10,000 บาท 40 400,000.00 -
4 ระบบเอกสาร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,000.00 0 0.00
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 การจัดทำเอกสาร 0 16,000.00 -
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 อุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ ฯลฯ 0 14,000.00 -

หมายเหตุ
1) หลักสูตรเกษตรกรอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farmer & Smart Communities) รุ่นที่ 1 เป็นการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (กันยายน 2565 – ธันวาคม 2565) ได้มีการดำเนินงานติดตามกลุ่มเกษตรกรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 ในบทบาทของพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดการผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ระบบไม่สามารถกรอกข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ได้ จึงได้มีการกรอกเป็นปี 2564 แทนเพื่อให้เห็นภาพระยะเวลาของการดำเนินงาน) 2) ผลลัพธ์การดำเนินหลักสูตร ได้มีการจัดทำคลิปสรุปผลไว้ ดังนี้ https://youtu.be/k2tHghXlTK4

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2564 15:55 น.