directions_run

หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ)
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0136
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 15:21 น.