directions_run

ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 900,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0033
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 11 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กันยายน 2565 - 31 มกราคม 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 11:50 น.