stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร พลิกโฉมการดูสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0122
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 4 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 เรียนภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1240 0.00 0 0.00
1 ส.ค. 65 ปฐมนิเทศและ บรรยาย หัวข้อเรื่อง สังคมผู้สูงอายุกับโครงสร้างของสังคมไทย 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง สิทธิสวัสดิการสิทธิพื้นฐาน และ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ทิศทางของประเทศไทยกับการให้ความสำคัญกับผู้สูงวันในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบรัฐสวัสดิการของประเทศไทยกับต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายที่ควรรู้ การทำสัญญา และข้อพึงระวัง 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายอาญา กับการใช้สื่อในยุคดิจิตอล 40 0.00 -
2 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายแรงงาน 40 0.00 -
3 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ศาสตร์ชะลอวัย ใช้ได้จริง 40 0.00 -
4 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การค้นหาความสุขทางใจด้วยอิคิไก 40 0.00 -
5 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายธรรมนูญ มาตรฐานสากลและนโยบายสาธารณะ 40 0.00 -
5 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0 0.00 -
8 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี 40 0.00 -
9 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ (active aging) ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 40 0.00 -
10 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง บรรยายช่วงที่ 1 เครียดอย่างฉลาด, บรรยายช่วงที่ 2 เครียดอย่างฉลาด, และ Q&A 40 0.00 -
11 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเตรียมเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (active aging) 40 0.00 -
15 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ผู้สูงวัยกับการดูแลตัวเองในยุคโควิด 40 0.00 -
15 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การนอนกรน และนอนไม่หลับในผู้สูงวัย 40 0.00 -
16 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ และจัดการโรคด้วย application เพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (active aging) สำหรับภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและปอดในผู้สูงวัย 40 0.00 -
17 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การใช้อาหารเสริม ยา และสมุนไพร กับผู้สูงวัย 40 0.00 -
18 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การหกล้ม การจัดสภาพแวดล้อม และบ้านสำหรับผู้สูงวัย 40 0.00 -
19 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ และจัดการโรคด้วย application เพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (active aging) เช่น โรคปัญหาปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้สูงวัย 40 0.00 -
20 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง แข็งแรง & ทนทาน ออกกำลังกายสำหรับสูงวัย 40 0.00 -
20 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ยืดหยุ่นและทรงตัวดี๊...ดี 40 0.00 -
22 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การตรวจประเมินความผิดปกติด้านต่างๆ และการแปลผล 40 0.00 -
23 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง "พักกาย เบาใจ" 40 0.00 -
23 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการกลั้นปัสสาวะ อาการปวด และการอ่อนแรง 40 0.00 -
23 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาปวด บวม ในผู้สูงวัย 40 0.00 -
24 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ภาวะมวลกระดูกน้อยในผู้สูงวัย 40 0.00 -
24 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง ผู้สูงอายุกับภาวะกระดูกหัก: การป้องกันการดูแล และการจัดการ 40 0.00 -
26 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง การยศาสตร์กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 40 0.00 -
26 ส.ค. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง เบาหวานกับผู้สูงวัย: การป้องกัน การดูแล และการจัดการ 40 0.00 -
6 ก.ย. 65 บรรยาย หัวข้อเรื่อง เวียนศีรษะในผู้สูงอายุ 40 0.00 -
2 เรียนภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 13:36 น.