directions_run

หลักสูตรการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Design Smart Garden House For Digital Agriculture. (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการออกแบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล Program in Design Smart Garden House For Digital Agriculture.
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0034
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 11 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กันยายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66
1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี(2 ธ.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) 0.00              
2 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ(2 ธ.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) 0.00              
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน(2 ธ.ค. 2565-31 มี.ค. 2566) 0.00              
4 กิจกรรมกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร(2 ก.พ. 2566-31 มี.ค. 2566) 0.00              
รวม 0.00
1 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
2 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4 กิจกรรมกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 17:28 น.