directions_run

การเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าว กลุ่มด้านอาหารแห่งอนาคต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) (หลักสูตร Non-Degree)