directions_run

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care) (หลักสูตร Non-Degree)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
26 มิ.ย. 66 - 11 ก.ค. 66 อบรมภาคทฤษฎี Onsite 24 0.00 -
12 - 20 ก.ค. 66 การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุในห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และหุ่นทางกรแพทย์ 24 0.00 -
24 ก.ค. 66 - 7 ก.ย. 66 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ และในชุมชน 24 0.00 -
รวม 72 0.00 0 0.00