info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-21699
โทรสาร 053-217143
อีเมล์
directions_run
ติดตามหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรปีงบประมาณประเภทสถานะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
2562 หลักสูตร Degree กำลังดำเนินโครงการ
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 หลักสูตร Degree กำลังดำเนินโครงการ
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
2564 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 หลักสูตร Degree กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
2563 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
นักออกแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการค้นพบเส้นทางอาชีพของนักเรียน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย natthapol jaengaksorn
2567 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ
การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อสังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2567 หลักสูตร Non-Degree กำลังดำเนินโครงการ