info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-21699
โทรสาร 053-217143
อีเมล์
directions_run
ติดตามหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรปีงบประมาณประเภทสถานะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
2562 กำลังดำเนินโครงการ
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 กำลังดำเนินโครงการ
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 กำลังดำเนินโครงการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 กำลังดำเนินโครงการ
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
2564 กำลังดำเนินโครงการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
2563 กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 กำลังดำเนินโครงการ
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 กำลังดำเนินโครงการ
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 กำลังดำเนินโครงการ
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 กำลังดำเนินโครงการ