directions_run

โครงการหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนและสังคม (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร โครงการหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบและทักษะระดับสูงเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชนและสังคม
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0055
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 08:21 น.