directions_run

การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การสร้างธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0048
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 6 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 กิจกรรมดำเนินการโครงการ หลักสูตรการสร้างธุรกิจชุมชจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 1,200,000.00 0 0.00
15 ธ.ค. 65 - 17 ก.พ. 66 จัดการสอนการสอนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 40 1,200,000.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 10:59 น.