directions_run

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0059
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 18:00 น.