directions_run

การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0042
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 กิจกรรมที่ 1 หลักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 11,200.00 1 9,400.00
2 ก.ค. 65 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20 11,200.00 9,400.00
2 กิจกรรมที่ 3 การสร้างกิจกรรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 9,400.00 1 9,400.00
3 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 3 การสร้างกิจกรรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม 20 9,400.00 9,400.00
3 กิจกรรมที่ 2 ศักยภาพและขอจำกัดของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งประเภทส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 29,600.00 1 29,600.00
9 - 10 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 2 ศักยภาพและขอจำกัดของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งประเภทส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาสุขภาพ 20 29,600.00 29,600.00
4 กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 100 549,800.00 5 549,800.00
13 ก.ค. 65 ทักษะการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 20 14,800.00 14,800.00
14 - 15 ก.ค. 65 ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 20 107,000.00 107,000.00
16 - 17 ก.ค. 65 ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 20 107,000.00 107,000.00
23 - 24 ก.ค. 65 เทคนิคการนวดไทยแบบราชสำนัก 20 107,000.00 107,000.00
28 - 31 ก.ค. 65 ทบทวน ทดสอบ การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ การนวดไทยแบบราชสำนัก 20 214,000.00 214,000.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 11:24 น.