ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ

การวิเคราะห์ระบบ11 มิถุนายน 2566
11
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ณัฐกานต์ เกาศล
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าฟังบรรยายแบบ Hybrid (ออนไลน์และออนไซด์)เพื่อเสริมความรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบ โดยวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอก ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าร่วมประเมินการบรรยายของวิทยากร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และผ่านการทำแบบทดสอบ