directions_run

ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางด้านเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 0.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0033
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 50 0.00 29 0.00
30 เม.ย. 65 ปฐมนิเทศ 50 0.00 0.00
1 พ.ค. 65 บรรยายหัวข้อ Digital Healthcare กับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในประเทศไทย และหัวข้อ Paradigms of Digital Transformation in the Case of Healthcare Business 0 0.00 0.00
8 พ.ค. 65 บรรยายหัวข้อ ทิศทางมาตรฐาน HA และ JCI ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลในยุคดิจิตอล และหัวข้อ ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 0 0.00 0.00
15 พ.ค. 65 บรรยายหัวข้อ Cyber Security และหัวข้อ ปฏิบัติการ พื้นฐานเทคโลโลยีสารสนเทศ Smart OPD CMS 0 0.00 0.00
21 พ.ค. 65 บรรยายหัวข้อ Smart Hospital สำหรับโรงพยาบาลในภาครัฐ และหัวข้อ Smart Hospital สำหรับโรงพยาบาลในภาคเอกชน 0 0.00 0.00
28 - 29 พ.ค. 65 สัมมนาครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
5 มิ.ย. 65 บรรยาย หัวข้อ หลักการออกแบบระบบข้อมูลทางการแพทย์ 0 0.00 0.00
12 มิ.ย. 65 บรรยาย หัวข้อหลักการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการแพทย์ 0 0.00 0.00
19 มิ.ย. 65 บรรยายหัวข้อ การออกแบบการเชื่อมต่อ และหัวข้อ IoT ทางการแพทย์ 0 0.00 0.00
26 มิ.ย. 65 บรรยายหัวข้อ IoT ทางการแพทย์ และหัวข้อ การออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 0 0.00 0.00
3 ก.ค. 65 บรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) 0 0.00 0.00
10 ก.ค. 65 บรรยายหัวข้อ AI ปัญญาประดิษฐ์ 0 0.00 0.00
17 ก.ค. 65 บรรยายหัวข้อ กฎ ระเบียบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และหัวข้อมาตรฐานซอฟแวร์ในเครื่องมือแพทย์ IEC62304 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 65 บรรยาย หัวข้อมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ ISO27799 0 0.00 0.00
30 - 31 ก.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
6 - 7 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
13 - 14 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
13 - 14 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
13 - 14 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
13 - 14 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
20 - 21 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
27 ส.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
28 ส.ค. 65 บรรยายหัวข้อ เมื่อโลกเสมือนจริงเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ 0 0.00 0.00
3 - 4 ก.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
9 - 11 ก.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
16 - 18 ก.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
23 - 24 ก.ย. 65 ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน พร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 0 0.00 0.00
25 ก.ย. 65 ผู้เรียนนำเสนอผลงาน 0 0.00 0.00
30 ก.ย. 65 ผู้เข้าร่วมสรุปผลงาน 0 0.00 0.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 16:08 น.