directions_run

วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics)
สถาบันการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN65/0026
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2565
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กันยายน 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66
1 1(15 ส.ค. 2565-15 ส.ค. 2565) 0.00                      
รวม 0.00
1 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 15:41 น.