directions_run

วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าสำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Big Data Technology for Business Analytics) (หลักสูตร Non-Degree)

รุ่นวันที่เริ่มวันที่จบรับ(คน)ศึกษา(คน)จบ(คน)