แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 1 ก.พ. 2566

 

 

 

 

 

Module 1 นักประกอบการเกษตร 1 มี.ค. 2566

 

 

 

 

 

Module 2 นักวางแผนธุรกิจการเกษตร 19 เม.ย. 2566

 

 

 

 

 

Module 3 นักผลิตสินค้าเกษตรยุกดิจิทัล 24 พ.ค. 2566