รุ่นวันที่เริ่มวันที่จบรับ(คน)ศึกษา(คน)จบ(คน)
1 15 ธ.ค. 2565 10 มี.ค. 2566 42 42 0