วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 Module 1 นักประกอบการเกษตร 42 350,000.00 -
19 เม.ย. 66 - 19 พ.ค. 66 Module 2 นักวางแผนธุรกิจการเกษตร 42 350,000.00 -
24 พ.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 Module 3 นักผลิตสินค้าเกษตรยุกดิจิทัล 42 500,000.00 -
รวม 126 1,200,000.00 0 0.00