ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1(1 ก.พ. 2566-1 ก.ค. 2566) 1,200,000.00                                        
รวม 1,200,000.00
1 ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 126 1,200,000.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 Module 1 นักประกอบการเกษตร 42 350,000.00 -
19 เม.ย. 66 - 19 พ.ค. 66 Module 2 นักวางแผนธุรกิจการเกษตร 42 350,000.00 -
24 พ.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 Module 3 นักผลิตสินค้าเกษตรยุกดิจิทัล 42 500,000.00 -