รหัสโครงการ FN65/0090
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
รหัสโครงการ FN65/0090 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 0.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 0.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 1,200,000.00 0.00
1. Module 1 นักประกอบการเกษตร
2. Module 2 นักวางแผนธุรกิจการเกษตร
3. Module 3 นักผลิตสินค้าเกษตรยุกดิจิทัล

รวมงบทั้งหมด

1,200,000.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน