ชื่อหลักสูตรปีงบประมาณประเภทสถานะ
การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อสังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2567 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
โดย อรุษ คุณเขต
2567 หลักสูตร Degree ปรับแก้
นักออกแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการค้นพบเส้นทางอาชีพของนักเรียน
โดย natthapol jaengaksorn
2567 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวด้านการนวดเพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2567 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
2567 หลักสูตร Degree ปรับแก้
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2566 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
โดย รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง
2566 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management)
โดย ณัฎฐนี บุญธรรม
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรการอบรมการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตร การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรสูงวัยอย่างชาญฉลาดในยุคเทคโนโลยีดิจิตัลและนิวนอร์มอล (Smart Aging in the Age of Digital Technology and New Normal)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
โดย เจนสมุทร แสงพันธ์
2565 หลักสูตร Non-Degree กำลังพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดย นุชนาท สุพรรณอุดม
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรนวัตกรรมทางการศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพในยุคดิจิทัล
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ (Smart caregiver for the Elderly Care)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตรผดุงครรภ์แนวใหม่ในยุคดิจิทัล
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคดิจิทัลและนิวนอร์มอล (Smart Gerontological Nurse Care Manager in Digital and New Normal Age)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรผู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลและนิวนอร์มอล (Smart Entrepreneur in Aged Care in Digital and New Normal Society)
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
2565 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
2564 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 หลักสูตร Degree ดำเนินการ
การจัดการข้อมูลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการเกษตร
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
2564 หลักสูตร Non-Degree ปรับแก้
นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things)
โดย สืบพงศ์ เฉินบำรุง
2564 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย natthakritta pongsakollawat
2564 หลักสูตร Degree กำลังพัฒนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย เกวลิน สถิตย์ทรัพย์ยิ่ง
2564 หลักสูตร Degree ดำเนินการ
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล
โดย กนกวรรณ ไชยาโส
2564 หลักสูตร Non-Degree ไม่ผ่าน
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis)
โดย เมทินี เขียวกันยะ
2563 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
หลักสูตรทดสอบ
โดย สันติชัย (ทดสอบ)
2563 หลักสูตร Degree ปรับแก้
การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
โดย ปิยะบุญ นิลแก้ว
2562 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
โครงการพัฒนานักออกแบบอาคารอัจฉริยะผลิตพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย ยุทธนา​ ทองท้วม
2562 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
2562 หลักสูตร Non-Degree ดำเนินการ
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดย กนกวรรณ ไชยาโส
2562 หลักสูตร Non-Degree กำลังพัฒนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
โดย นางสาวสุดาพร วัฒนา
2562 หลักสูตร Degree ดำเนินการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดย นุชนาท สุพรรณอุดม
2562 หลักสูตร Non-Degree พิจารณา