info
ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ 053-21699
โทรสาร 053-217143
อีเมล์
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค
หัวหน้าองค์กร
ผู้ประสานงานขององค์กร
พิกัด GIS room