stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เกษตรอินทรีย์
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN65/0143
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 10 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด 15.064747,103.157458place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67
1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : หลักการทำเกษตรอินทรีย์ และศาสตร์พระราชา(16 ม.ค. 2567-19 ม.ค. 2567) 46,600.00      
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์(25 ม.ค. 2567-2 ก.พ. 2567) 56,550.00      
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : การเตรียมปัจจัยการผลิตสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์(13 ก.พ. 2567-14 ก.พ. 2567) 58,200.00      
รวม 161,350.00
1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : หลักการทำเกษตรอินทรีย์ และศาสตร์พระราชา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 38 46,600.00 1 45,740.00
16 - 19 ม.ค. 67 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน : หลักการทำเกษตรอินทรีย์ และศาสตร์พระราชา 38 46,600.00 45,740.00
2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 35 56,550.00 1 46,900.00
25 ม.ค. 67 - 9 ก.พ. 67 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 35 56,550.00 46,900.00
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : การเตรียมปัจจัยการผลิตสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 35 58,200.00 1 52,665.00
14 - 15 ก.พ. 67 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ : การเตรียมปัจจัยการผลิตสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ 35 58,200.00 52,665.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 67 26,920.00 2 12,540.00
22 - 24 พ.ย. 66 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ 32 19,320.00 7,120.00
22 ธ.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เกษตรอินทรีย์ 35 7,600.00 5,420.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565 10:38 น.