directions_run

การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0069
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(16 มี.ค. 2565-16 มี.ค. 2565) 5,000.00            
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน(1 เม.ย. 2565-17 เม.ย. 2565) 20,201.92            
3 การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าอบรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการอบรม(18 เม.ย. 2565-20 เม.ย. 2565) 0.00            
4 การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 หัวข้อผ่านระบบ online(25 เม.ย. 2565-31 ส.ค. 2565) 143,563.00            
5 การอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ หัวข้อ “การออกแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เส้นทาง กิจกรรม ที่พักและอาหาร”(1 มิ.ย. 2565-31 ส.ค. 2565) 894,950.08            
6 การอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิตอลและภาษาต่างประเทศเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”(1 มิ.ย. 2565-31 ส.ค. 2565) 39,100.00            
7 กิจกรรมการประเมินผู้เรียน(1 ส.ค. 2565-27 ส.ค. 2565) 97,185.00            
8 กิจกรรมการการลงพื้นที่สถานประกอบการ(14 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00            
9 ใบประกาศนียบัตร(1 ก.ย. 2565-5 ก.ย. 2565) 0.00            
10 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ(29 ก.ค. 2566-29 ก.ค. 2566) 0.00            
รวม 1,200,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 170 5,000.00 6 5,000.00
1 - 17 เม.ย. 65 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน 40 5,000.00 5,000.00
18 เม.ย. 65 การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าอบรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการอบรม 45 0.00 0.00
19 เม.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 10 0.00 0.00
30 เม.ย. 65 การปฐมนิเทศน์ผู้เรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 50 0.00 0.00
18 - 23 พ.ค. 65 การลงพื้นที่เพื่อประชุมกับสถานประกอบการและผู้เข้าอบรม (อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร) 25 0.00 0.00
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและสถานประกอบการเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 0 0.00 0.00
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 85 20,201.92 2 20,201.92
1 - 17 เม.ย. 65 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน 45 20,201.92 20,201.92
1 - 31 มี.ค. 66 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน 40 0.00 0.00
3 การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าอบรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 85 0.00 2 0.00
18 - 19 เม.ย. 65 การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าอบรมและการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการอบรม 45 0.00 0.00
8 - 10 เม.ย. 66 การประกาศรายชื่อผู้เรียนและการยืนยันสิทธิ์ 40 0.00 0.00
4 การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 หัวข้อผ่านระบบ online กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 344 143,563.00 8 143,563.00
1 - 6 พ.ค. 65 หัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 43 20,050.00 20,050.00
7 - 12 พ.ค. 65 หัวข้อ: ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสุขภาพ 43 19,550.00 19,550.00
13 - 18 พ.ค. 65 หัวข้อ: แนวคิดและหลักการการออกแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 43 19,550.00 19,550.00
19 - 24 พ.ค. 65 หัวข้อ: การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ 43 17,550.00 17,550.00
25 - 30 พ.ค. 65 หัวข้อ: การจัดการการท่องเที่ยว 43 16,713.00 16,713.00
1 - 6 มิ.ย. 65 หัวข้อ: การออกแบบรายการนำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (package tour) เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจและความสุข 43 17,550.00 17,550.00
13 - 18 มิ.ย. 65 หัวข้อ: มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย 43 15,550.00 15,550.00
21 ก.ค. 65 หัวข้อ: การออกแบบรายการอาหาร/เครื่องดื่มสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่องสมุนไพรท้องถิ่น 43 17,050.00 17,050.00
5 การอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ หัวข้อ “การออกแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เส้นทาง กิจกรรม ที่พักและอาหาร” กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 275 894,950.08 8 894,950.08
19 มิ.ย. 65 กิจกรรมการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ: ทักษะสุคนธบำบัดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 30 40,800.08 40,800.08
25 มิ.ย. 65 กิจกรรมการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ: การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 30 55,300.00 55,300.00
26 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (CPR) 43 83,600.00 83,600.00
1 - 2 ก.ค. 65 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ 0 80,810.00 80,810.00
9 - 14 ก.ค. 65 ทักษะหัตถเวชเพื่อการผ่อนคลายสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 43 183,130.00 183,130.00
15 - 17 ก.ค. 65 ทักษะสุคนธบำบัดสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 43 162,530.00 162,530.00
23 - 24 ก.ค. 65 การออกแบบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการประกอบธุรกิจสุขภาพ 43 81,050.00 81,050.00
23 - 30 ก.ค. 65 การออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่องสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการประกอบอาหาร 43 207,730.00 207,730.00
6 การอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ณ พื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิตอลและภาษาต่างประเทศเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 43 39,100.00 1 39,100.00
11 - 18 มิ.ย. 65 กิจกรรมการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ: การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เสกกราฟฟิกสวยด้วย Canva) 43 39,100.00 39,100.00
7 กิจกรรมการประเมินผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 86 97,185.00 2 97,185.00
6 - 7 ส.ค. 65 การลงพื้นที่ประเมินผู้เรียน 43 36,250.00 36,250.00
13 - 14 ส.ค. 65 การลงพื้นที่ประเมินผู้เรียน 43 60,935.00 60,935.00
8 กิจกรรมการการลงพื้นที่สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 0.00 1 0.00
24 ส.ค. 65 การเข้าศึกษาพื้นที่สถานประกอบการ 30 0.00 0.00
9 ใบประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 43 0.00 2 0.00
1 - 5 ก.ย. 65 การนำส่งใบประกาศนียบัตร 43 0.00 0.00
29 ก.ค. 66 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 0 0.00 0.00
10 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 275 0.00 6 0.00
1 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
2 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
8 - 9 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
16 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
17 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 1210 28,800.00 13 23,900.00
25 - 28 เม.ย. 66 กิจกรรมการบันทึกเทปการสอนภาคทฤษฎี 55 14,400.00 -
1 - 6 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
1 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 23,900.00
2 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
3 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
4 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
5 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
6 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
7 - 12 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 7,200.00 -
7 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
9 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
10 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
11 - 14 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
13 - 18 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 7,200.00 -
15 - 17 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
18 - 19 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ 55 0.00 0.00
19 - 24 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
25 - 30 มิ.ย. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
1 - 6 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
7 - 12 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
13 - 18 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -
19 - 22 ก.ค. 66 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 55 0.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 15:48 น.