directions_run

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0052
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2022
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2022 - 30 กันยายน 2023
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 การอบรมภาคทฤษฎี(5 พ.ย. 2022-3 ธ.ค. 2022) 0.00                        
2 การอบรมภาคปฏิบัติ(9 ธ.ค. 2022-19 มี.ค. 2023) 0.00                        
3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง(5 ม.ค. 2023-11 ก.พ. 2023) 0.00                        
รวม 0.00
1 การอบรมภาคทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 0.00 1 0.00
5 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65 การบรรยายวิชาภาคทฤษฎีเป็นการเรียนแบบ Online ผ่านระบบ e-learning 40 0.00 0.00
2 การอบรมภาคปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 80 0.00 1 0.00
9 ธ.ค. 65 - 8 ก.พ. 66 การจัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ฝึก ปฏิบัติในแหล่งฝึกของผู้เข้าอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 0.00 0.00
12 - 19 มี.ค. 66 การนำเสนอผลงาน การอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ของแต่ละศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมโดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารทางการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 0.00 -
3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
5 - 7 ม.ค. 66 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 0 0.00 -
31 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0.00 -
9 - 11 ก.พ. 66 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินการจัดการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) ตำบลสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 0 0.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2021 14:02 น.