directions_run

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN65/0052
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 14:02 น.