directions_run

หลักสูตรครูนักสร้างคอนเทนต์การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative teaching content creators) (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครูนักสร้างคอนเทนต์การสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative teaching content creators)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN66/0030
ปีงบประมาณ 2566
วันที่อนุมัติ 21 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 67
1 Hard Skills(6 ก.พ. 2567-6 ก.พ. 2567) 0.00  
2 Coaching and Mentoring(6 ก.พ. 2567-6 ก.พ. 2567) 0.00  
3 ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตร(6 ก.พ. 2567-6 ก.พ. 2567) 0.00  
รวม 0.00
1 Hard Skills กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 210 0.00 5 0.00
6 ก.พ. 67 Instructional Designer Skills 42 0.00 0.00
6 ก.พ. 67 Creation Skill 42 0.00 0.00
6 ก.พ. 67 SEO Skill 42 0.00 0.00
6 ก.พ. 67 Marketer Skill 42 0.00 0.00
6 ก.พ. 67 Tech & Tool Skill 42 0.00 0.00
2 Coaching and Mentoring กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 42 0.00 1 0.00
6 ก.พ. 67 Coaching and Mentoring 42 0.00 0.00
3 ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 42 0.00 0 0.00
6 ก.พ. 67 ประชุมวิชาการ 42 0.00 -

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 18:07 น.