stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
0.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0.00
2 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 1,200,000.00
3 2562 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 0.00
4 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 0.00
5 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี) 0.00
6 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสมรรถนะสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0.00
7 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0.00
8 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0.00
9 2563 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.00
10 2563 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 0.00
11 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00
12 2564 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร 0.00
13 2562 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 0.00
14 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 0.00
15 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 0.00
16 2562 เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 0.00
17 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ 0.00
18 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 0.00
19 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 0.00
20 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 0.00
21 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 0.00
22 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 0.00
23 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0.00
24 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร 0.00
25 2564 หลักสูตรวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง 0.00
26 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561) 0.00
27 2562 วท.ม. ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ 0.00
28 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00
29 2564 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 0.00
30 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00
31 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 0.00
32 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร และการจัดการความ ปลอดภัยด้านอาหาร หลักสูตรนานาชาติ 0.00
33 2564 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0.00
34 2564 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 0.00
35 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 0.00
36 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 0.00
37 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 0.00
38 2562 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00
39 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 0.00
40 2562 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 0.00
41 2562 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 0.00
42 2562 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 0.00
43 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (2 ปี ต่อเนื่อง) 0.00
44 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 0.00
45 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 0.00
รวม 1,200,000.00
stars
8. เอกสารประกอบ
Little Bear
Little Bearแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2567 น.