Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)

  ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business)

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : ผู้เรียนทราบขั้นตอนการประเมินรายบุคคลและการแจ้งกระบวนการติดตามการทำลานกางเต็นท์รายบุคคล@02 ต.ค. 66 08:53
 • การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  โมดูล 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ : 2.1 บอกวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง 2.2 บอกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ 2.3 อธิบายความแตกต่างของเครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แต่ละชนิดได้ 2.4 เลือกใช้เครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับงาน 2.5 ใช้เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างคล่องแคล่ว 2.6 ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานรายบุคคล : ภาพสวัสดียามเช้า ส่งในกลุ่ม Line งานกลุ่ม : กิจกรรมสะท้อนคิดโดยการใช้คลิป Tiktok@29 ก.ย. 66 22:14
 • การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  โมดูล 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ : แบบจำลองความคิดจำนวน 6 กลุ่ม เนื่องจากผู้เรียนขอจับกลุ่มตามกลุ่มสังกัด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มครูเด็กเล็ก กลุ่มครูเทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และกลุ่มพนักงานเทศบาล ผู้เรียนสามารถออกแบบจำลองความคิดของตนเองได้@29 ก.ย. 66 22:07
 • ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  การศึกษาดูงานฟาร์มปลา ณ จังหวัดสุโขทัย : ระบบการเลี้ยงปลากัด และปลาสวยงามชนิดต่างๆ ในพื้นที่จำกัดแต่ทรงพลังโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาการทำงาน การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลปลากัดสวยงามสายพันธุ์ต่างๆ@29 ก.ย. 66 14:29
 • ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  การศึกษาดูงานฟาร์มปลา ณ จังหวัดสุโขทัย : เทคนิคการเตรียมอาหารเร่งสีปลากัด และเทคนิคการเตรียมอาหารเพิ่มปริมาณเพศผู้ปลากัด เทคนิคการทำ GAP ฟาร์มปลากัด การเลี้ยง และการฟอร์มปลากัดอย่างไรให้ถูกใจผู้ซื้อ@29 ก.ย. 66 14:28
 • การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21

  โมดูล 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน : จากการดำเนินกิจกรรม มีผู้ฝึกอบรมนำเสนอนวัตกรรม จำนวน 4  กลุ่ม ดังนี้ 1 กลุ่มจี๊ดจ๊าด โครงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำพริกสะดุ้งลิ้นด้านสื่ออนไลน์ 2 กลุ่มขอแค่คิด พาเลซตัวต่อ 3 กลุ่มเชี่ยวชาญชีวิต สอนออกกำลักายออนไลน? 7วัน 7 ท่า 4 กลุ่มสว เพิ่มรายได้ผ฿สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ ในการประเมินนวัตกรรม ใช้แบบประเมินนวัตกรรมสร้างสรรค์โครงการหลักสูตร Non-Degree หลักสูตรบูรณาการความคิดสร้างสรรคเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 ผู้ประเมินเป็นผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองบางกระทึก 3 ท่าน ส่วนวิธีการประเมิน ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ พร้อมด้วยแบบจำลองความคิดหรือแบบจำลองต้นแบบนวัตกรรม กลุ่มละ 15 นาที ในขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริหารที่มาเป็นผู้ประเมินอย่างยิ่ง โดยได้ซักถามและตรวจสอบแบบจำลองความคิดอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการนี้นายยกเทศบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนวัตกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จึงจะสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรม@28 ก.ย. 66 15:12