directions_run

การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0107
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 11 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กันยายน 2565 - 31 มกราคม 2566
ละติจูด-ลองจิจูด 13.651909,100.257261place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66
1 ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน(30 ก.ย. 2565-7 ต.ค. 2565) 0.00          
2 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง(8 ต.ค. 2565-4 พ.ย. 2565) 0.00          
3 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21(5 พ.ย. 2565-18 พ.ย. 2565) 0.00          
4 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ(19 พ.ย. 2565-16 ธ.ค. 2565) 0.00          
5 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร(17 ธ.ค. 2565-6 ม.ค. 2566) 0.00          
6 ฝึกอบรมโมดูลที่ 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และเสนอนำผลงาน(7 ม.ค. 2566-14 ม.ค. 2566) 0.00          
7 ฝึกอบรมโมดูลที่ 7 การฝึกทักษะในสถานประกอบการ/องค์กร(17 ม.ค. 2566-27 ม.ค. 2566) 0.00          
8 ประมวลผลการฝึกทักษะ สมรรถนะ(30 ม.ค. 2566-30 ม.ค. 2566) 0.00          
รวม 0.00
1 ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 215 0.00 5 238,883.25
30 ก.ย. 65 พิธีเปิดการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม และฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 45 0.00 33,476.75
1 ต.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน (ต่อ) 45 0.00 46,676.93
7 ต.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน (ต่อ) 45 0.00 46,676.93
18 ส.ค. 66 โมดูล 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 40 0.00 55,526.32
19 ส.ค. 66 โมดูล 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 40 0.00 56,526.32
2 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 300 0.00 7 363,886.68
8 ต.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 45 0.00 47,276.93
28 ต.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (ต่อ) 45 0.00 46,676.93
29 ต.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (ต่อ) 45 0.00 47,276.93
4 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (ต่อ) 45 0.00 46,676.93
26 ส.ค. 66 โมดูล 1 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน 40 0.00 55,326.32
31 ส.ค. 66 โมดูล 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 40 0.00 56,126.32
1 ก.ย. 66 โมดูล 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 40 0.00 64,526.32
3 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 180 0.00 4 153,707.72
5 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 45 0.00 33,476.93
11 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 45 0.00 40,076.93
12 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 45 0.00 40,076.93
18 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 45 0.00 40,076.93
4 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 220 0.00 5 233,234.04
19 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 45 0.00 41,876.93
25 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ (ต่อ) 45 0.00 41,876.93
26 พ.ย. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ (ต่อ) 45 0.00 41,876.93
16 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ (ต่อ) 45 0.00 53,876.93
15 ก.ย. 66 โมดูล 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 40 0.00 53,726.32
5 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 180 0.00 4 178,907.72
17 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร 45 0.00 38,276.93
23 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร (ต่อ) 45 0.00 44,876.93
24 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร (ต่อ) 45 0.00 35,876.93
6 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร (ต่อ) 45 0.00 59,876.93
6 ฝึกอบรมโมดูลที่ 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และเสนอนำผลงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 135 0.00 3 149,630.79
7 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และเสนอผลงาน 45 0.00 33,476.93
13 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และเสนอนำผลงาน (ต่อ) 45 0.00 59,876.93
14 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และเสนอนำผลงาน (ต่อ) 45 0.00 56,276.93
7 ฝึกอบรมโมดูลที่ 7 การฝึกทักษะในสถานประกอบการ/องค์กร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 220 0.00 5 296,233.96
17 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 7 การฝึกทักษะในองค์กร 45 0.00 57,676.93
20 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 7 การฝึกทักษะ (ต่อ) 45 0.00 57,676.93
24 ม.ค. 66 ฝึกอบรมโมดูลที่ 7 การฝึกทักษะ (ต่อ) 45 0.00 57,676.93
27 ม.ค. 66 ประชุมสรุปผลการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 45 0.00 50,476.93
26 ก.ย. 66 โมดูล 7 การฝึก ประสบกาณ์ ในองค์กร 40 0.00 72,726.24
8 ประมวลผลการฝึกทักษะ สมรรถนะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 11 0.00 1 0.00
28 ม.ค. 66 ประชุม online คณะวิทยากรร่วมกับผู้ประสานงานโครงการของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 11 0.00 0.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 540 0.00 13 785,515.84
6 ต.ค. 65 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ Non-degree 60 0.00 0.00
2 ก.ย. 66 โมดูล 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 40 0.00 60,126.32
5 ก.ย. 66 โมดูล 7 การฝึกประสบการณ์ในองค์กร 40 0.00 72,726.32
7 ก.ย. 66 โมดูล 2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 40 0.00 83,126.32
8 ก.ย. 66 โมดูล 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 40 0.00 56,726.32
9 ก.ย. 66 โมดูล 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 40 0.00 50,526.32
12 ก.ย. 66 โมดูล 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 40 0.00 72,726.32
14 ก.ย. 66 โมดูล 3 เครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 40 0.00 52,526.32
16 ก.ย. 66 โมดูล 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 40 0.00 70,926.32
19 ก.ย. 66 โมดูล 4 การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 40 0.00 72,726.32
21 ก.ย. 66 โมดูล 5 การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร 40 0.00 65,726.32
22 ก.ย. 66 โมดูล 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน 40 0.00 65,726.32
23 ก.ย. 66 โมดูล 6 การประเมินผลนวัตกรรมสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน 40 0.00 61,926.32

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 14:01 น.